Beleidsplatform Erfgoed Limburg

Welkom bij de website van het Beleidsplatform Erfgoed Limburg. Dit is een website primair voor erfgoedambtenaren in Limburg. Externen worden doorverwezen naar de website van SAM Limburg, waar informatie te raadplegen is over erfgoedbeleid in Limburg en contactpersonen zijn op te zoeken (zie www.sam-limburg.nl).

Het doel van het platform is het zowel beleidsmatig als archeologisch inhoudelijk bevorderen van samenwerking, deskundigheid en kennisdeling. Daarnaast vindt er in het platform beleidsafstemming plaats met betrekking tot archeologisch onderzoek,  het borgen van de archeologie in de ruimtelijke ordening en het benutten van archeologie plaats. 

Maascongres bezoek Lomm 9469

Deelnemers

Limburgse gemeenteambtenaren op de beleidsterreinen van archeologie, cultuurhistorie en monumentenzorg vormen samen het platform. De provincie Limburg en het Steunpunt Archeologie & Monumentenzorg vervullen een faciliterende rol.